بررسی فراوانی شیگلا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در کودکان مبتلا به دیسانتری بستری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 1396

اطلاعات کلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

نویسندگان

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد

مقالات مرتبط

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد