مقایسه اثر ترکیبی ریتالین و ریسپریدون با ریتالین و پلاسبو در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید