کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نوجوانان 12 تا 18 ساله مبتلا به اختلال بازیهای اینترنتی توأم با اختلال نقص توجه-بیش فعالی.

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید