بررسی تاثیر دوره آموزش مجازی توانبخشی ریوی مبتلایان به COVID-19 بر دانش، نگرش و رضایتمندی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1399

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید