مقایسه اکوژنیسیته هسته رافه در سونوگرافی ترانس کرانیال در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی ماژور با بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی که در فاز افسردگی ماژور قرار دارند

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید