بررسی اثرات پپتید Irisin بر پرولیفراسیون آپوپتوز وبیان مارکرهای متاستاز در رده های سلولی سرطان پروستات.

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید