مقایسه کارایی تزریق تک دوز کتامین با چند دوز بر علایم افسردگی مقاوم به درمان؛ یک کارآزمایی بالینی Non-inferiority

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید