بررسی سطح سرمی فریتین بیماران تالاسمی ماژور دریافت کننده دفراسیروکس در مقایسه با داروهای شلاتور آهن قبلی در مرکز تالاسمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید