بررسی مشخصات جمعیت شناختی و اختلالات روان در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی بستری در بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال های 1400-1395

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید