مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی در آزمونها در آموزش مجازی با آموزش حضوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1397-1399

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید