بررسی شیوع ناراحتی های اسکلتی-عضلانی و میزان رعایت اصول ارگونومی ( از طریق روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA)) در کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1400

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید