مقایسه اثرات درمان نگهدارنده متادون با بوپرنورفین بر عملکرد جنسی در مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید