بررسی تاثیر ورزش ایروبیک بر علائم مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرنی در مرکز نگهداری بیماران روان پرهام کاشان

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید