بررسی عوامل موثر در بروز خشونت محل کار از دیدگاه کادر درمان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید