بررسی فراوانی همبودی اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی جبری مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال 1401

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید