بررسی فراوانی دلیریوم و عوامل مرتبط با آن در بیماران COVID-19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تابستان سال 1400

اطلاعات کلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

اساتید راهنما، مشاور ، دانشجو

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید

مقالات مرتبط

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید